Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Zdefiniowanie marketingowego problemu badawczego

Marketingowy problem badawczy jest zawsze zorientowany na dostarczanie firmie informacji koniecznych do rozstrzygnięcia decyzyjnego problemu zarządczego. Równocześnie należy ustalić sposób szybkiego i skutecznego pozyskiwania informacji. Zamieszczony przykład ilustruje cały ciąg definiowania marketingowego problemu badawczego.

Określić, jakie są czynniki powodujące którego sprzedaż systematycznie spada? spadek sprzedaży produktu oraz czy mają one charakter trwały czy przejściowy?

Jak widać, określenie problemu badawczego jest bardzo ogólne. Fakt ten wynika z generalnej reguły związanej z definiowaniem problemu badawczego, która nakazuje na początku określić go w taki sposób, aby dostarczył odpowiednio szerokiej perspektywy badawczej dla rozwiązywanego problemu.

Oczywiście mogą wystąpić tutaj dwa zagrożenia. Pierwsze z nich pojawia się wówczas, gdy badacz zdefiniuje problem zbyt szeroko, np. jako opracowanie planu decyzji przeciwdziałających spadkowi ceny produktu. Tego typu szerokie ujęcie nie dostarcza jasnych wskazówek, jakie będą kolejne etapy postępowania w ramach danego projektu badawczego. Często jednak badacz może popaść w drugą skrajność, mianowicie kiedy zdefiniuje problem zbyt wąsko, np. określi rodzaj narzędzia promocji i wielkości wydatków na promocję, w celu podniesienia wielkości sprzedaży. Taka definicja sprawia, że zostają wykluczone z dalszej analizy inne czynniki determinujące sytuacje, których analiza mogłaby dostarczyć lepszych rozwiązań zarysowanego problemu decyzyjnego. W celu uniknięcia tych niebezpieczeństw należy określić problem badawczy za pomocą możliwie ogólnych terminów, a następnie opisać wszystkie szczegółowe aspekty. Poprzez szerokie ujmowanie problemu określamy jego ramy i zabezpieczamy się tym samym przed popełnieniem błędu zawężenia. Z kolei opisanie szczegółowych aspektów problemu badawczego powoduje uwydatnienie kluczowych jego elementów i dostarczenie wyraźnych wskazówek co do kierunku dalszych kroków badawczych. Cały proces związany z definiowaniem problemu badawczego nazywamy kon- ceptualizacją, zaś jego uszczegółowienie jest formułowaniem problematyki badania, będącej zestawem wzajemnie powiązanych ze sobą pytań. Pytania te dzielimy na naczelne (ogólne) i podporządkowane (szczegółowe). Zamieszczony przykład, dotyczący określenia czynników wpływających na spadek sprzedaży produktu, obrazuje sposób opracowania problematyki badania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.