Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

WARUNKI SPRAWNEGO KOMUNIKOWANIA SIĘ

Dobry system komunikacji wymaga troskliwości w zakresie trzech wzajemnie uzupełniających się aspektów każdego związku między ludźmi:

– relacji między różnymi elementami systemu, co dotyczy struktury oraz warunków i sposobów przekazywania informacji (np. wybór między wykorzystaniem kontaktów bezpośrednich, zebrań, czasopism lub tablicy ogłoszeń). W pisemnych formach korzystne jest zwiększanie prawdopodobieństwa przeczytania przekazywanej informacji, poprzez jej zwielokrotnienie i wykorzystanie różnych nośników:

– znaczenia związków, jakie zachodzą między werbalnymi lub nie werbalnymi formami porozumiewania się:

– pragmatyki (stosunków, jakie zachodzą w procesie komunikowania się ludzi między formami wypowiadania się i ich odbierania) lub konkretnych warunków wymiany informacji, poczynając od sposobu zachowania się i intencji partnerów dialogu. Sprzeczności w tych różnych płaszczyznach między komunikującymi się mogą być związane z:

– cechami jednostek (mają one podstawowe znaczenie i zmieniają się bardzo powoli): niezgodności mogą wynikać z wieku, płci, osobowości, przynależności społeczno-kulturowych lub głębokich uprzedzeń:

– cechami kontekstu działania (zależnymi od sytuacji i mogącymi zmieniać się bardzo szybko): może tu chodzić o problemy materialne, otoczenie fizyczne, zmęczenie jednego z partnerów, nierówności położenia hierarchicznego, duże różnice w celach itp.

Dobra wymiana informacji wymaga zrozumienia z jednej i drugiej strony, odrzucenia rozwiązań radykalnych, pozytywnej reakcji na zaistniałe sprzeczności (różnice zdań, opinii) i zdolności dobrego wykorzystania ujawnionych sugestii i pojawiających się szans. Stale należy sprawdzać swoje postrzeganie partnera dialogu (oczekiwań, potrzeb, punktów odniesienia), analizując informacje: czy są one właściwie dozowane i dostosowane, inaczej mówiąc, czy są trafne i użyteczne dla partnera.

Należy doprowadzać do równowagi swój język porozumiewania się z innymi i sposoby wyrażania swoich zachowań, to znaczy działań, postaw, gestów, a nawet układu ciała. W przeciwnym bowiem razie partner łatwo dostrzeże tę niespójność i nie będzie miał zaufania. Przed wyrażeniem swej zgody lub niezgody czy też swojej osobistej opinii trzeba wykazać otwartość wobec drugiej osoby i nastawić się na wysłuchanie jej racji. Można odpowiedzieć tylko na potrzebę, którą partner rozumie („w zakresie tego, o czym mówimy”, „czego to naprawdę dotyczy”?) i kiedy uznaje się jego kompetencje („czy jestem postrzegany takim, jakim jestem”, „czy jestem doceniony za to, czym jestem”?).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.