Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Techniki O.D. w polskich organizacjach gospodarczych

Jak dotychczas, w praktyce polskich organizacji gospodarczych, występują nieliczne przypadki zastosowania technik O.D. Są to zresztą wersje o różnych stopniach odstępstwa od procedur klasycznych (literaturowych), akcentujące zaś rolę kadry kierowniczej w doskonaleniu organizacji. Na przykład, w znanym z praktyki przypadku doskonalenia zostały przyjęte następujące założenia [34]:

– a) prowadzenie przedsięwzięć zależy głównie od ludzi,

– b) ważną rolę w doskonaleniu organizacji odgrywa kadra kierownicza, zgodnie zresztą z zasadą, iż głównym organizatorem każdego odcinka działania jest kierownik tego odcinka,

– c) zmiany powinny być wprowadzane systemowo w całej organizacji,

– d) dobre rozwiązanie organizacyjne jest czynnikiem skuteczniej podnoszącym sprawność niż przymus, nagrody i kary,

– e) doskonalenie organizacji powinno być prowadzone równolegle z edukacją kierowników, edukacja zaś musi być oparta na realiach badanej jednostki organizacyjnej,

– f) doskonalenie organizacji stanowi proces długotrwały.

Na podstawie tych założeń i strategii postępowania ustalono następującą procedurę działania:

– 1) przeprowadzenie analizy diagnostycznej zorganizowania przedsiębiorstwa, ukierunkowanej na zewidencjonowanie i opisanie istniejących problemów organizatorskich,

– 2) opracowanie rejestru problemów organizatorskich (RPO),

– 3) szczegółowa analiza i rozwiązanie problemów ujętych w RPO,

– 4) wdrażanie rozwiązań,

– 5) równolegle z czynnościami (3) i (4) rozwijanie i aktualizowanie RPO.

Zgodnie z założeniem, udział kierowników w procesie doskonalenia był znaczny, stąd kadra kierownicza przedsiębiorstwa partycypowała we wszystkich wymienionych etapach. Istotną rolę w tym procesie odegrali też konsultanci (eksperci) z ośrodków akademickich, współpracujący z kadrą kierowniczą w całym procesie doskonalenia. Szczególne znaczenie w tym procesie miało seminarium kadry kierowniczej, które spełniało dwie funkcje:

– 1) szkolenie kadry w zakresie wybranych zagadnień organizacji i zarządzania,

– 2) analizowanie i rozwiązanie zarejestrowanych problemów organizatorskich.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.