Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Sztab personalny

Należy więc stwierdzić, iż względy zarówno sprawnościowe, jak też humanistyczne przemawiają za pozostawieniem uprawnień personalnych głównie w gestii przełożonego – ma on więcej możliwości niż inne podmioty, aby podejmowć trafne decyzje kadrowe i tworzyć właściwy klimat współpracy. Dodajmy, iż omówione podejście, korespondujące z kierunkiem ewolucji funkcji personalnej, jest bliskie modelowi zwanemu „zasoby ludzkie” (human resources) [por. 71].

Takie znaczne i bezpośrednie zaangażowanie kierownictwa jest cechą dobrze funkcjonujących i efektywnych organizacji.

Drugim podstawowym podmiotem funkcji personalnej w firmie jest sztab personalny, przez który rozumiemy osoby zgrupowane w komórce lub komórkach organizacyjnych i wykonujące czynności związane z zarządzaniem kadrami . Sztab personalny stanowi wyraz instytucjonalizacji omawianej funkcji, w tym też zakresie ma wspomagać kierownictwo liniowe. Rola komórek kadrowych ewoluowała wraz z rozwojem funkcji personalnej i dominującymi modelami tej funkcji (por. np. [72]). Omówienie tego zagadnienia wymagałoby obszernego opracowania. W niniejszej pracy chodzi głównie o przedstawienie współczesnego podejścia do tego problemu, szczególnie zaś o uwzględnienie roli sztabu personalnego w kształtowaniu kadry menedżerskiej.

Trzeba od razu podkreślić, iż podobnie jak w rozwoju historycznym, tak w odniesieniu do konkretnej firmy komórka personalna pojawia się na pewnym etapie rozwoju. Dzieje się tak w firmie, gdy czynności personalne stają się ciężarem dla kierownika (właściciela) bądź istniejących już komórek. Decyzja o powołaniu takiego stanowiska (komórki) jest związana z oczekiwaniem, iż korzyści płynące z jej powołania przewyższą koszty jej utrzymania. Funkcje takiego mini-sztabu, również okrojone, wiąże się ze wspomaganiem menedżera w ewidencjonowaniu i sprawozdawczości w zakresie spraw personalnych, w poszukiwaniu pracowników itd. Reszta zadań pozostaje nadal w gestii kierownika. W miarę rozwoju firmy wykaz wypełnianych funkcji i struktura sztabu coraz bardziej się rozbudowują, przyjmując w przypadku dużych organizacji skomplikowaną postać.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.