Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

SPOSOBY I ŚRODKI KOMUNIKOWANIA SIĘ

Nowe technologie spowodowały olbrzymi rozwój audiowizualnych form komunikowania się między ludźmi (wielobarwne czasopisma wewnętrzne przedsiębiorstwa, filmy, seanse telewizyjne, telekomunikacja, montaż wideofoniczny, sieci informatyczne, telekonferencje itd.). Fotokopiarki, połączenia informatyczne i nowoczesne techniki drukarskie zwielokrotniły możliwości rozpowszechniania dokumentów, nawet do takiego stopnia, że wiele przedsiębiorstw usiłuje obecnie walczyć o zmniejszenie wykorzystania papieru.

Równolegle potrzeba kontaktów bezpośrednich wyraża się poprzez podnoszenie znaczenia wymiany interpersonalnej i między grupami pracowników. Wzrosły poważnie możliwości dyskusji i rozmów, wraz z ideą, iż są one sposobem wzajemnego uczenia się, motywowania do pożądanych działań i rozszerzania wiedzy. Trzeba jednak, aby ich cele były realistyczne i operacyjne, aby partnerzy byli w nich rzeczywiście szanowani, a wymianie tych informacji towarzyszyły pozytywne wyniki działania.

W niektórych organizacjach pracownicy wiele mówią, ale raczej po to, aby narzekać, wyrażać swe oczekiwania i żądać ich uwzględnienia. Rozwijanie tego sposobu wypowiadania się jest czymś podobnym do wejścia na grząski grunt bez dna. Słowo ma znaczenie tylko wtedy, gdy służy potencjalnemu działaniu. Musi więc mieć chrakter twórczy, służyć rozwiązywaniu problemów. Jego wartość określa zaangażowanie, jakie wywołuje u tych, którzy mają władzę i środki działania. Oto lista przydatnych metod, spośród których lepiej jest wybrać tylko niektóre i stosować je na serio.

– Tradycyjne metody hierarchiczne

– Notatki służbowe, informacje i instrukcje operacyjne.

– Zebrania robocze.

– Spontaniczne wymiany informacji w miejscach pracy.

– Rozmowy indywidualne.

Mogą one dotyczyć włączenia się pracownika w działalność ogólną przedsiębiorstwa, wzajemnych oczekiwań między przełożonymi i podwładnymi, perspektyw rozwoju indywidualnego pracowników, postrzegania organizacji i jej przyszłości, stosunków w pracy lub warunków, w jakich jest ona realizowana, atmosfery w przedsiębiorstwie, konkretnych doświadczeń w relacjach z innymi pracownikami lub zespołami pracowników.

– Spotkania dyskusyjne z udziałem kierownika i jego bezpośrednich podwładnych: rozważane są na nich opinie, krytyka, sugestie i sprawy pracowników.

– Grupy interwencyjne, koła jakości (są one przedmiotem naszych dalszych rozważań dotyczących zarządzania partycypacyjnego).

– Kształcenie w zakresie komunikowania się.

– Metody powyższe mogą być sposobem wdrożenia kadry kierowniczej do lepszego porozumiewania się z pracownikami.

– Czasopisma i periodyczne wydawnictwa wewnętrzne: przedstawiają przedsiębiorstwo, służą wzmocnieniu więzi, lepszemu zrozumieniu różnych części organizacji, zależności zawodowych i stanowisk pracy: stwarzają one również szanse uwrażliwienia ludzi na niektóre problemy, uzupełnienia informacji przekazywanych ustnie w czasie zebrań i dają każdemu możliwość wypowiedzenia się: wreszcie stanowią odbicie wydarzeń wewnętrznych przedsiębiorstwa lub związnych z życiem pracowników.

– Informacje błyskawiczne, krótkie i łatwe do szybkiego przeczytania: służą one do sprecyzowania pewnych rozwiązań, sposobów działania lub sytuacji, takich na przykład, jak: przeniesienia, reorganizacje, awanse, zmiany procedur działania itp.

– Dni rozmów telefonicznych, programy telewizyjne.

– Imprezy w ramach pracy – niewielkie przedsięwzięcia (spotkania przy kawie, lampka wina z okazji rocznicy, pożegnanie osoby odchodzącej na emeryturę itp.) oraz większe (otwarte dni, coroczne bankiety z okazji końca roku, przyjęcie ministra, inauguracja nowego lokum itp.): ważne jest, aby stanowiły one okazję do wymiany informacji, udziału we wspólnie uznawanych wartościach i do przyjemnych wspomnień.

– Zespoły sportowe, wydarzenia kulturalne i artystyczne.

– Listy indywidualne do pracowników.

– Badania opinii pracowników: dobrze przygotowane i przeprowadzone pozwalają na dokładną analizę problemów dotyczących atmosfery pracy, praktyki zarządzania lub wprowadzania zmian.

– Skrzynki pomysłów i sugestii: straciły one wiele na wartości od czasu tworzenia grup lub projektów podczas zespołowych debat, ale są nadal przydatne dla odosobnionych nowatorów: niezbędne jest udzielanie odpowiedzi na wszystkie propozycje i przydzielanie premii autorom przyjętych sugestii.

– Pytania do kierownictwa: pobudzają one do samoinformowania się i bezpośrednich form kontaktów poprzez wykorzystywanie drogi pisemnej: analiza statystyczna przekazywanych pytań pozwala dostrzec najczęściej podnoszone tematy, które wymagają bardziej pogłębionej odpowiedzi lub działania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.