Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

PROBLEMY KADROWE W OKRESIE TRANSFORMACJI GOSPODARCZEJ W POLSCE

W efekcie ranga omawianej funkcji była niska, co znacząco wpływało na małe na ogół wykorzystanie potencjału kadrowego przedsiębiorstw i ich niską efektywność.

W jakimś stopniu to wszystko znalazło również odbicie w ukształtowaniu kadry kierowniczej. Jacy zatem byli ci polscy kierownicy do okresu przełomu, tj. do roku 1989? Przeprowadzone w tym zakresie studia odnoszące się do kadry z organizacji przemysłowej doprowadziły do interesujących spostrzeżeń. Trzeba mieć jednakże świadomość, iż przedstawione wyniki, z braku wielu danych, mogą być traktowane jako nie w pełni odpowiadające rzeczywistości. Tak więc, następujące cechy osób na stanowiskach kierowniczych były dominujące [19: 49]:

– a) zdecydowaną większość osób na stanowiskach kierowniczych stanowili mężczyźni (ok. 90% w 1983 r.):

– b) przewaga mężczyzn na stanowiskach kierowniczych wzrastała w miarę posuwania się w górę hierarchii organizacyjnej:

– c) osoby na stanowiskach kierowniczych legitymowały się poziomem wykształcenia w zasadzie nie wyższym niż kadra specjalistyczna – w całej populacji kierowników udział osób z wykształceniem wyższym i średnim zawodowym był mniej więcej równy, z tym że w miarę posuwania się w górę hierarchii organizacyjnej wzrastała liczba osób z wyższym wykształceniem (80% w przypadku dyrektorów):

– d) kierunek wykształcenia, jakim legitymowali się kierownicy, był zasadniczo zgodny z rodzajem wykonywanej pracy: z powodu traktowania jednostek gospodarczych jako głównie produkcyjno-technicznych, „naturalną” koleją rzeczy występowała dominacja stanowisk wymagających wykształcenia technicznego, trend ten przenosił się na wyższe szczeble zarządzania. W efekcie ok. 70% kadry kierowniczej miało wykształcenie inżynieryjno-techniczne:

– e) pochodzenie społeczne kadr kierowniczych zmieniało się w czasie, jednak – z dominacją pochodzenia robotniczego: tendencja ta była nieco słabsza w odniesieniu do kobiet-kierowników, wśród których dominowało pochodzenie inteligenckie:

– i) pod względem wiekowym populacja polskich kierowników na tle odpowiednich danych z innych krajów, zwłaszcza tych o gospodarce rynkowej, charakteryzowała się tym, że była generalnie starsza: wśród dyrektorów dominowała grupa wiekowa z przedziału 45 – 55 lat, przy czym dobór na stanowiska kierownicze metodą konkursu nie zmienił tej tendencji (gros zwycięzców konkursów miało około 50 lat).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.