Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

JAKOŚĆ

Waga, jaką przykładano do pojęcia jakości, stale wzrastała w ostatnich latach. Stan taki wynikał z faktu, że jakość stawała się coraz istotniejszym czynnikiem walki konkurencyjnej prowadzonej w sytuacji nadwyżki podaży nad popytem. W warunkach rozszerzającego się rynku można w praktyce sprzedać każdy rodzaj towarów, nawet jeśli są one tandetne.…
Czytaj więcej...

Assessment center w USA

Duże zainteresowanie assessment center, zwłaszcza w USA, oraz wzrost liczby ośrodków wykorzystujących ją w praktyce wiąże się z trafnością ocen, a co za tym idzie - z przydatnością tej metody w procesie doboru pracowników. Zagadnienie to stało się przedmiotem wnikliwych badań, zwłaszcza że poszczególne techniki metody assessment center nie…
Czytaj więcej...

Na czym polega ogniskowanie?

Różnica między przywództwem w sferze kosztów a różnicowaniem polega na tym, że pierwsza z wymienionych strategii ogólnych może być zrealizowana tylko w jeden sposób, a mianowicie poprzez uzyskanie korzystnej struktury kosztów. Natomiast różnicowanie można osiągnąć na wiele różnych sposobów.
Czytaj więcej...

Problem sald handlowych

„Trzydzieści chlubnych lat” było świadkiem niebywałego rozwoju. W tym okresie ani gospodarka francuska, ani gospodarka europejska nie przeżywały żadnych głębszych perturbacji. Od początku procesu odbudowy (w 1953 r. produkcja powróciła do poziomu z 1930 r.), wzrost produktu narodowego brutto był bardzo szybki (5% dla lat 1960-1965, 4,25% dla…
Czytaj więcej...

Zalety i ograniczenia rekrutacji ze względu na jej źródła

Wszystkie z wymienionych sposobów mogą być skuteczne. Pierwszym i podstawowym warunkiem tegoż jest jasne określenie wymagań wobec potencjalnych kandydatów. Precyzyjne opisanie stanowiska i sformułowanie kryteriów sprzyja autoselekcji, obniża koszty, eliminuje stratę czasu firmy i kandydatów. Przyczynia się bowiem do pozyskania tych osób, które są…
Czytaj więcej...

Kontrola globalnej komunikacji przedsiębiorstwa

Określenie wielkości budżetu na realizację strategii komunikacyjnej przedsiębiorstwa. Istnieje wiele metod określających wielkość budżetu, wszystkie jednak wymagają postawienia na początku dwóch pytań: ile będzie kosztowała realizacja strategii komunikacyjnej oraz ile pieniędzy może na jej realizację przeznaczyć firma? Wielkość wydatków na…
Czytaj więcej...

Konstruktywne metody negocjacyjne

Wymienione poprzednio metody porozumiewania się charakteryzuje raczej równowaga korzyści obu stron (to co zyskała jedna z nich jest stratą drugiej - „gra o sumie zerowej”). Są one połączeniem negocjacji o charakterze dystrybucyjnym i integracyjnym.
Czytaj więcej...

Idea Adama Smitha

Moje drugie przeświadczenie opiera się na odrzuceniu prostej idei wyrażonej w XIX w. przez Adama Smitha, kształtującej po dziś dzień sposób myślenia wielu polskich ekonomistów. Otóż, ich zdaniem miałoby istnieó coś w rodzaju „niewidzialnej ręki” (to określenie Adama Smitha), dzięki której potrzeby konsumentów byłyby zaspokajane, wydatki…
Czytaj więcej...

Wzrost sprzedaży

Miara rentowności przepływów finansowych skupia się na rachunku przepływów, czyli jest wolna od powiązania z wielkościami księgowymi, na rzecz wielkości istotnych dla rynku kapitałowego. Doskonale nadaje się do porównań pomiędzy firmami. Natomiast jej wady to: nie uwzględnianie kosztów kapitału oraz wpływ inflacji. Zasadnicza trudność związana z…
Czytaj więcej...