Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

LOGIKA OBROTU HANDLOWEGO

Logika obrotu handlowego, czasami określana jako logika przemysłowej działalności gospodarczej, jest nieocenionym narzędziem, które pomaga strategowi działalności gospodarczej w zrozumieniu kluczowych czynników warunkujących powodzenie w danej gałęzi przemysłu.

W skrótowym ujęciu można przyjąć, że zamysłem logiki obrotu handlowego jest zrozumienie kluczowych czynników, które prowadzą do trwałej rentowności w danej gałęzi przemysłu. Zrozumienie logiki obrotu handlowego pozwala właściwie skonstruować proces opracowywania strategii i umożliwia bardziej skuteczną analizę strategii.

Logikę obrotu handlowego zdefiniowano poniżej przy pomocy pięciu pytań. Nie istnieje jednak żadna ogólnie przyjęta definicja i dlatego znaczenie tego terminu może się zmienić w zależności od potrzeb.

– 1. Jaki jest charakter struktury potrzeb tworzących popyt?

– 2. Jakie czynniki odnoszące się do wyrobu wpływają na jego powodzenie i w jakim zakresie wiąże się to z czynnikami nie dającymi się opisać, to znaczy czynnikami o charakterze pozaracjonalnym?

– 3. Jaka jest struktura danej gałęzi przemysłu?

– 4. Jakie bariery utrudniają wejście na rynek i wyjście z rynku?

– 5. Jakie są kluczowe czynniki warunkujące odniesienie powodzenia w danej gałęzi przemysłu?

Struktura, o której mowa w pytaniu 3., odnosi się do czynników technicznych oraz ekonomicznych określających rodzaj i stopień konkurencji w rozpatrywanej gałęzi przemysłu. Stan ten jest wynikiem dynamicznych wzajemnych oddziaływań zachodzących między różnymi grupami i elementami funkcjonującymi w rozpatrywanej gałęzi przemysłu. W rozważaniach tych należy uwzględnić:

– dostawców,

– nabywców,

– konkurentów,

– wyroby zastępcze,

– założenie nowych przedsiębiorstw,

– zniknięcie dotychczas istniejących przedsiębiorstw.

Zrozumienie logiki obrotu handlowego

Różnice, które występują między poszczególnymi gałęziami przemysłu, mogą być analizowane – przy wykorzystaniu przedstawionego wyżej podziału – pod kątem oceny ryzyka i potencjalnego zysku.

Czasami korzystne może być podjęcie próby oceny społecznej ważności danej gałęzi przemysłu. Na przykład produkcja maszyn parowych miała istotne znaczenie sto lat temu, a rozwój kolei odgrywał ważną rolę pięćdziesiąt lat temu. Dla sektora doradztwa w dziedzinie przetwarzania danych najlepsze dni już minęły, natomiast przymysł elektroniczny nadal rozwija się.

Zrozumienie logiki obrotu handlowego ma fundamentalne znaczenie dla stratega zajmującego się działalnością gospodarczą. Jeżeli ma tę wiedzę, to jego szanse na osiągnięcie powodzenia w wybranej gałęzi przemysłu ulegają olbrzymiemu zwiększeniu. Na odwrót, zasada szybkiego awansowania nierzadko prowadzi w przedsiębiorstwach do powoływania na stanowiska dyrektorów osób, których wiedza o logice obrotu handlowego w danej gałęzi przemysłu nie jest wystarczająca, aby mogli efektywnie wykonywać swą pracę.

Nowo przyjęci dyrektorzy płacą często wysoką cenę za zdobycie wiedzy o specyficznych dla danej gałęzi przemysłu czynnikach warunkujących odniesienie sukcesu. W niektórych gałęziach przemysłu wzorce działania składające się na logikę obrotu handlowego są niezwykle złożone i zrozumienie ich nie jest możliwe bez dogłębnej i szczegółowej analizy. Jednym z najtrudniejszych zadań doradców w zakresie zarządzania jest poznanie logiki obrotu handlowego panującej w gałęzi przemysłu, z którą są związani ich klienci.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.