Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!
miesięczne archiwum

Lipiec 2017

Zalety i ograniczenia rekrutacji ze względu na jej źródła

Wszystkie z wymienionych sposobów mogą być skuteczne. Pierwszym i podstawowym warunkiem tegoż jest jasne określenie wymagań wobec potencjalnych kandydatów. Precyzyjne opisanie stanowiska i sformułowanie kryteriów sprzyja autoselekcji, obniża koszty, eliminuje stratę czasu firmy i kandydatów. Przyczynia się bowiem do pozyskania tych osób, które są…
Czytaj więcej...

Kontrola globalnej komunikacji przedsiębiorstwa

Określenie wielkości budżetu na realizację strategii komunikacyjnej przedsiębiorstwa. Istnieje wiele metod określających wielkość budżetu, wszystkie jednak wymagają postawienia na początku dwóch pytań: ile będzie kosztowała realizacja strategii komunikacyjnej oraz ile pieniędzy może na jej realizację przeznaczyć firma? Wielkość wydatków na…
Czytaj więcej...

Konstruktywne metody negocjacyjne

Wymienione poprzednio metody porozumiewania się charakteryzuje raczej równowaga korzyści obu stron (to co zyskała jedna z nich jest stratą drugiej - „gra o sumie zerowej”). Są one połączeniem negocjacji o charakterze dystrybucyjnym i integracyjnym.
Czytaj więcej...

Idea Adama Smitha

Moje drugie przeświadczenie opiera się na odrzuceniu prostej idei wyrażonej w XIX w. przez Adama Smitha, kształtującej po dziś dzień sposób myślenia wielu polskich ekonomistów. Otóż, ich zdaniem miałoby istnieó coś w rodzaju „niewidzialnej ręki” (to określenie Adama Smitha), dzięki której potrzeby konsumentów byłyby zaspokajane, wydatki…
Czytaj więcej...

Wzrost sprzedaży

Miara rentowności przepływów finansowych skupia się na rachunku przepływów, czyli jest wolna od powiązania z wielkościami księgowymi, na rzecz wielkości istotnych dla rynku kapitałowego. Doskonale nadaje się do porównań pomiędzy firmami. Natomiast jej wady to: nie uwzględnianie kosztów kapitału oraz wpływ inflacji. Zasadnicza trudność związana z…
Czytaj więcej...

Od decyzji końcowej do przyjęcia pracownika

Będzie o nich szerzej mowa w punkcie 4.2. Ich wartość i prawdopodobieństwo ich hipotez zależy od celów, jakim mają służyć. Mogą one pomóc określić pewne ważne czynniki, zwłaszcza cechy intelektualne kandydata, jego sposoby bycia lub zdolności fizyczne, które należy brać pod uwagę szczególnie w odniesieniu do niektórych rodzajów zatrudnienia.
Czytaj więcej...

Indywidualna opinia menedżera

Do grupy czynników kontrolowalnych zaliczymy wszystkie elementy związane z marketingiem mix, a więc dotyczące produktu, ceny, dystrybucji i promocji. Przykładem może być: koszt wyprodukowania i wprowadzenia na rynek nowej marki produktu, sposób dystrybucji i promocji marki na rynku, wielkość naszego udziału na ryku szamponów do mycia włosów oraz…
Czytaj więcej...

SPOSOBY I ŚRODKI KOMUNIKOWANIA SIĘ

Nowe technologie spowodowały olbrzymi rozwój audiowizualnych form komunikowania się między ludźmi (wielobarwne czasopisma wewnętrzne przedsiębiorstwa, filmy, seanse telewizyjne, telekomunikacja, montaż wideofoniczny, sieci informatyczne, telekonferencje itd.). Fotokopiarki, połączenia informatyczne i nowoczesne techniki drukarskie zwielokrotniły…
Czytaj więcej...

Psychologiczne korelaty zaangażowania w pracę cz. II

Efektywne wykorzystanie zasobów intelektualnych i kompetencyjnych jest w bezpośredni sposób powiązane z procesami motywacyjnymi danej jednostki oraz systemem motywacyjnym, wdrożonym w organizacji. Uważa się, że osiąganie ambitnych celów organizacji jest w dużym stopniu uwarunkowane motywowaniem menedżerów i pracowników do ciągłej poprawy jakości…
Czytaj więcej...