Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!
miesięczne archiwum

Marzec 2017

RÓŻNORODNOŚĆ ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Koncepcja różnicowania rozwoju gospodarczego ma urozmaiconą historię. Była ona modna w końcu lat sześćdziesiątych i początkach lat siedemdziesiątych w związku z rozwojem korporacji. Jednakże przyszły na nią ciężkie chwile, gdy koncepcja koncentracji wysiłków na głównej działalności gospodarczej zdobyła przewagę nad dążeniem do różnorodności…
Czytaj więcej...

CELE PRZEDSIĘBIORSTWA

Celem każdego przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku pozwalającego poprawić jego pozycję wobec działającej na danym rynku konkurencji. Osiągany bieżący zysk (krótkookresowy) może być lokowany w inwestycjach długoterminowych. Wiąże się to z odpowiednią strategią przedsiębiorstwa. Do zagadnienia strategii powrócimy później, a tu ograniczymy się do…
Czytaj więcej...

Pozyskiwanie kadr

Fazę preparacji stanowi planowanie kadr, w którym stosownie do misji, celów i strategii firmy, a także filozofii i strategii personalnej, dokonuje się wyboru celu i sposobu działania w obszarze kadrowym. Jest to więc etap tworzenia przesłanek dla działań w kolejnych fazach kształtowania potencjału kierowniczego.
Czytaj więcej...

Fenomen zaangażowania pracowników

Wzrastające znaczenie kapitału ludzkiego w kształtowaniu wartości firmy oraz w budowaniu gospodarki opartej na kreatywności, wymaga przeformu- łowania celów strategicznych w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim. Celami tymi staje się: wyzwalanie twórczego potencjału pracowników, permanentny rozwój i dzielenie się wiedzą, innowacyjność i…
Czytaj więcej...

Efekt działań komunikacyjnych

Opracowanie i wdrożenie określonej strategii komunikacji wymaga również od nadawcy przekazu opracowania sposobów pomiaru rezultatów oddziaływania na docelową publiczność. W tym celu firma albo zleca bieżące monitorowanie działań komunikacyjnych wyspecjalizowanym agencjom badawczym, albo sama prowadzi badania klientów za pośrednictwem swego…
Czytaj więcej...

Analiza zajmowanej pozycji

Dokonanie porównań z konkurentami ma zasadnicze znaczenie dla interpretacji oraz wykorzystania w celach strategicznych uzyskanej informacji. Należy określić zarówno nasze mocne punkty (których należy bronić), jak i słabe punkty konkurentów (które powinny być atakowane). Jednakże najbardziej istotne są nasze słabe punkty, które muszą być…
Czytaj więcej...

TWORZENIE WEWNĘTRZNEGO RYNKU PRACY W ORGANIZACJI

Proces ten rozpoczyna się od informowania o „wakujących stanowiskach pracy” poprzez ogłoszenia wewnętrzne, notatki służbowe lub ogłoszenia w czasopismach przedsiębiorstwa. Następnie pracownicy zgłaszają swoje kandydatury. Selekcjonuje się je w taki sam sposób, jak w przypadku rekrutacji zewnętrznej (będzie o tym szerzej mowa w dalszej części…
Czytaj więcej...

ORGANIZACJA CZASU PRACY

Czas pracy był najpierw przedmiotem żądań pracowników, zmierzających jednocześnie do skrócenia tygodniowej liczby godzin pracy i przedłużenia czasu trwania urlopu płatnego. W ten sposób we Francji w ciągu 25 lat pracownicy przeszli od 46 godzin pracy w tygodniu i 3 tygodni urlopu do odpowiednio 39 godzin i 5 tygodni. Liczba 39 godzin pracy…
Czytaj więcej...

Praca z poświęceniem

Pierwszy wymiar zaangażowania w analizie reprezentuje pytanie 8 ankiety „zawsze rzetelnie i sumiennie wykonuję swoje zadania” i (14) „swoją pracę wykonuję z dużą energią, poświęceniem, oddaniem”. W odpowiedziach w 5 stopniowej skali symetrycznej uzyskano przytłaczającą liczbę odpowiedzi pozytywnych. Nasi respondenci pozostają w prawidłowych…
Czytaj więcej...